PL_Logo1

Vệ sinh theo định kỳ theo kế hoạch 03, 06 tháng/lần. Công việc này phù hợp những khu vực nhiều người qua lại, kho, dây chuyền sản xuất…..

Hinh4

Lau kính trên cao

Hinh5
Vệ sinh trần, kèo… nhà xưởng công nghiệp

Hinh6
Khối lượng công việc nhiều không thực hiện được vào ngày thường

Hinh7

Bảng hiệu, quảng cáo

logo